Mactics' Shinobu's Vow Hunter

These build settings contain:

Open Loadout in DIM Open Loadout in DIM Beta